Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

GORDION TEKNOLOJI MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion Teknoloji” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından; elektronik ortamda e-mailler, çağrı merkezi, Gordion Teknoloji Web Sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinde üyelik ekranları, sosyal medya hesapları, şirketimizin faaliyetlerine özgülenmiş olan yazılımlar, İnternet Sitesi’nde yer alan online iletişim formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz ilişkiye uygun olarak bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. Şirketimiz her durumda, KVKK’nin 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İnternet Sitesi üyeliğinizin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz ile aranızda kurulmuş olan mal veya hizmet alımı gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Fatura düzenleme, vergi beyanında bulunma, satış sonrası hizmeti sunma gibi hukuki yükümlülüklerin ifası.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında kampanyalar ve bilgilendirici duyurular gerçekleştirmek üzere ticari elektronik ileti gönderilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yurtiçinde; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tarafımıza teslimat, ödeme tahsilatı, teknik altyapı servisleri konularında hizmet sağlayan tedarikçilerimize ve satın almış olduğunuz ürünlerin kurulum, satış ve montajında görev alan iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’nin teknik altyapısının sunucuları yurt dışında bulunan bir hizmet sağlayıcıdan tedarik edilmesi nedeniyle sunulması sebebiyle açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Working remotely!

Coronavirus Pandemic 🤷‍♂️
we're enjoying our work from home and
looking forward to meeting at our new office!

Around the corner..

We can't wait to roll out our new project
SAP on Azure and new machine learning features

We are hiring!

Open Positions

Can we be friends? Don't be a stranger!
Come on in and check what we got for you.

Career Opportunities